Ίρις – Ένα οικιακό σύστημα πληροφόρησης για την ηλεκτρική ενέργεια

Βασικός στόχος του έργου Ίρις (eeris – electric energy residential informational system) είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την καταγραφή, ανάλυση και αναπαράσταση της οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

CoDeR – Ένα σύστημα συνεργατικής απόκρισης ζήτησης για οικιακούς καταναλωτές

Το πρόγραμμα CoDeR θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος συνεργατικής διαχείρισης ζήτησης για την απόκριση ζήτησης των οικιακών καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό θα βασιστεί σε αλγόριθμους αποδόμησης και επεξεργασίας των μετρήσεων και εξαγωγής δεδομένων σχετικών με τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

SMEmPower Efficiency

Το έργο επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να υποβληθούν σε ενεργειακούς ελέγχους και να εφαρμόσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης. Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο συντονιστής του έργου SMEmPower.

Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας

Το έργο επιδιώκει την ανάπτυξη τεχνικών συν-προσομοίωσης ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, μοντελοποιώντας τις στρατηγικές ελέγχου των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και των σύνθετων λειτουργιών των έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων.

StoRES

Το έργο StoRES επιδιώκει το σχεδιασμό μιας βέλτιστης πολιτικής που θα προωθεί την αποδοτική ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ΣΑΕ) στο ηλεκτρικό δίκτυο

PV-ESTIA

Το έργο PV-ESTIA επιδιώκει την προώθηση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκές διατάξεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις θερμικές και ηλεκτρικές ανάγκες του κτιρίου.

MEnS

Το έργο MEnS στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην οικοδομική βιομηχανία. Στα πλαίσια του έργου υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για επαγγελματίες ειδικούς στην ενέργεια.

INCREASE

Το έργο INCREASE στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων χαμηλής και μέσης τάσης με απώτερο στόχο την αύξηση της διείσδυσης των μονάδων διανεμημένης παραγωγής και ιδιαίτερα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

PV-net

Το έργο PV-net αφορά το σχεδιασμό μιας βελτιωμένης ενεργειακής πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στη Μεσόγειο, με σκοπό την καλύτερη -από άποψη κόστους και αποδόσης- αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών.