Ερευνητικό έργο “PV-ESTIA”

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΠΘ συμμετέχει σε ένα νέο ερευνητικό έργο με τίτλο ‘Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά – Enhancing storage integration in buildings with photovoltaics – PV-ESTIA’. Το ερευνητικό έργο PV-ESTIA επιδιώκει την προώθηση της ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε εμπορικά κτίρια και κτίρια κατοικιών, διευκολύνοντας έτσι την μετατροπή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Nearly Zero Energy Buildings – NZEBs). 

Το έργο υλοποιείται σε 4 χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία.

Οι πρωταρχικοί στόχοι του ερευνητικού έργου PV-ESTIA είναι να:

  • Ενισχύσει την ενσωμάτωση των ΦΒ και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ΣΑΕ) στο κτιριακό περιβάλλον σε 5 πιλοτικές περιοχές, διευκολύνοντας έτσι την μετάβαση σε κτίρια ‘σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας’.
  • Αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους φραγμούς στην ανάπτυξη των ΦΒ.
  • Παράσχει νέες λύσεις ενεργειακής διαχείρισης για οικιακά και εμπορικά κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο.
  • Μετατρέψει τα κτίρια σε ελεγχόμενες πηγές ενέργειας.
  • Σχεδιάσει και να προτείνει κατάλληλες πολιτικές και κανονισμούς.

Τα κύρια αποτελέσματα του ερευνητικού έργου είναι:

  • Ένα καινοτόμο σχήμα διαχείρισης του υβριδικού συστήματος ΦΒ και ΣΑΕ, ώστε τα κτίρια να γίνουν ‘φιλικότερα’ προς το ηλεκτρικό δίκτυο.
  • Ένα γενικευμένο μοντέλο αξιολόγησης πολιτικών που σχετίζονται με την εφαρμογή τέτοιων υβριδικών συστημάτων.
  • Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο να εκτιμά τη βιωσιμότητα τέτοιων συστημάτων.
  • Ένα προηγμένο εργαλείο αξιολόγησης σεναρίων πολιτικών διαχείρισης.
  • Ένα σύνολο εισηγήσεων για κοινούς κανονισμούς και πολιτικές σε μορφή οδικού χάρτη για την περιοχή της Βαλκανικής Μεσογείου προς τους διαχειριστές δικτύων διανομής και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς.