Περιοχές Έρευνας

Γνωστικό Αντικείμενο

Το ΕΣΗΕ καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στην:

 • Παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Οικονομική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας

Ερευνητική Δραστηριότητα

Το ΕΣΗΕ συμμετείχε και συμμετέχει σε περισσότερα από 70 Ευρωπαϊκά, διμερή και Εθνικά ερευνητικά έργα, που σχετίζονται κυρίως με την έρευνα και την ανάπτυξη στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον έλεγχο παραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, τις εφαρμογές πληροφορικής στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργάζεται επίσης στενά με τοπικούς φορείς σχετιζόμενους με την αγορά, παραγωγή, μεταφορά, διανομή κι εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και με εταιρείες που συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δραστηριότητες του ΕΣΗΕ περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση κι έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Προσομοιώσεις κι εφαρμογές μοντελοποίησης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Διανεμημένους ενεργειακούς πόρους
 • Ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Ενεργειακό σχεδιασμό και προβλέψεις
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις
 • Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
 • Διαχείριση κι εξοικονόμηση ενέργειας, αειφορία
 • Ενεργειακές πολιτικές
 • Διαχείριση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εφαρμογές επικοινωνιών μέσω γραμμών ισχύος σε έξυπνα δίκτυα
 • Έρευνα κι ανάπτυξη στα θέματα που σχετίζονται με ηλεκτρική ενέργεια κι αειφόρο ανάπτυξη
 • Πρόωθηση της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα κι επιχειρήσεις σε ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα
 • Ανεξάρτητες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΣΗΕ περιλαμβάνουν:

 • Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας συσκευών
 • Δοκιμές υψηλών κρουστικών ρευμάτων σε εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας
 • Μελέτες δυναμικής ηλεκτρικών συστημάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ανάπτυξη / διάθεση εξειδικευμένου λογισμικού για διαχείριση ενεργειακών συστημάτων

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Πιθανοί αποδέκτες των υπηρεσιών του ΕΣΗΕ είναι ενδεικτικά:

 • Θεσμικοί ενεργειακοί φορείς
 • Εταιρείες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής κι εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενέργειας
 • Κατασκευαστικές εταιρείες
 • Τοπικές αρχές
 • Δημόσια ιδρύματα
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις