Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο ΣΗΕ διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, που περιλαμβάνει:

Βασικός Εξοπλισμός και Υποδομή

Γεννήτρια υψηλών κρουστικών ρευμάτων

100 kA κυματομορφής 1/2 μs έως 100/1000 μs, δυνάμενη να τροφοδοτήσει φορτίο με ενέργεια στιγμιαία (100 μs – 1000 μs) μέχρι και 100 kJ. Η γεννήτρια υλοποιείται μέσω 50 πυκνωτών 40 kV, 2 kJoule ο κάθε ένας που εκφορτίζονται στο φορτίο (δοκίμιο) με ειδικούς διακόπτες.

Γεννήτρια υψηλών τάσεων για δοκιμές κατά ΕΛΟΤ 845

Οι τάσεις είναι συνεχείς ή εναλλασσόμενες ή κρουστικές διαφόρων μορφών.

Δύο συστήματα μέτρησης και αρχειοθέτησης

δεδομένων 14 εισόδων, 2 εξόδων. Καθένα αποτελείται από ένα οπτοηλεκτρικό απομονωτή για γαλβανική απομόνωση αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα και σύνδεση με Η/Υ. Η ταχύτητα δειγματοληψίας είναι 130 kHz έως και 2 GHz. Το λογισμικό επιτρέπει όλες τις απαιτούμενες παρουσιάσεις και αναλύσεις ψηφιακού σήματος π.χ. ανάλυση Fourier, wavelets κ.λπ.

Σύστημα μικρομηχανών και δικτύων

για προσομοίωση hardware και real-time συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το σύστημα αποτελείται από 12 μικρομηχανές ισχύος 200 Watt, δίκτυα, σταθμούς παραγωγής και τροφοδοτικά. Μπορεί εκεί να γίνουν προσομοιώσεις και μετρήσεις δυναμικών και στατικών καταστάσεων.

Σύστημα δοκιμών υποσταθμού μέσης τάσης

ονομαστικής τάσης 20 kV.

20 θέσεις εργασίας με Η/Υ

και λογισμικό για ανάλυση συστημάτων που συνέταξαν ομάδες του Εργαστηρίου

Σύστημα πέδης φόρτισης κινητήρων ισχύος

από 1,5 μέχρι 15 kW, 3000 RPM με καταγραφικά ισχύος, ροπής, τάσης, έντασης. Η πέδη επιστρέφει την ισχύ φόρτισης στο δίκτυο.

Σύστημα πέδης φόρτισης κινητήρων ισχύος

από 150 W – 1,5 kW με δυνατότητες όπως παραπάνω.

Εξειδικευμένο λογισμικό

Το Εργαστήριο ΣΕΗ διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο στα πλαίσια της ερευνητικής όσο και της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα διαθέτει άδειες χρήσης για τα πακέτα λογισμικού Neplan, ATP-EMTP, EUROSTAG, SINCAL, GAMS, EMTV-RV και POWERWORLD.