Έργο SMEmPower Efficiency

Στόχος του έργου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να υποβληθούν σε ενεργειακές επιθεωρήσεις και να εφαρμόσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Το έργο SMEmPower Efficiency θα επιτύχει τον σκοπό του, συνδέοντας επαγγελματίες, προωθώντας ευφυή ενεργειακά εργαλεία, προωθώντας συμβατικές και καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και παρέχοντας υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων σε ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσω:

  • ενός νέου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το προσωπικό των ΜμΕ που σχετίζεται με την ενέργεια (επιπέδου 6 του ΕΠΕΠ [1])
  • της ανάπτυξης εργαλείων κατάρτισης μακράς διάρκειας που θα χρησιμοποιηθούν από όλους τους επαγγελματίες
  • πρακτικών δράσεων σε πιλοτικές εγκαταστάσεις ΜμΕ
  • επιτόπιας εκπαίδευσης ανώτερων στελεχών διοίκησης / υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και λοιπού προσωπικού 
  • εργαστηρίων που απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους φορείς και ιδρύματα / φορείς χρηματοδότησης
  • ενεργειακών επιθεωρήσεων που θα πραγματοποιούνται από διεπιστημονικές ομάδες εκπαιδευομένων

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο συντονιστής του έργου SMEmPower Efficiency.

Το SMEmPower απαριθμεί 10 εταίρους σε 8 χώρες της ΕΕ: Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 847132 συμφωνίας επιχορήγησης.

Ημερομηνία έναρξης του έργου: 01/09/2019
Διάρκεια σε μήνες: 36

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.