Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2018-07-02
Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερα
2018-02-02
Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA
Περισσότερα
2017-01-01
Ερευνητικό έργο - SToRES
Περισσότερα
picture

Ερευνητικά Έργα

 

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας συμμετέχει σε πολλά έργα έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα και Συμβουλευτικές Υπεργολαβίες με τον ιδιωτικό τομέα.

 

 

Πρόσφατα χρηματοδοτούμενα έργα


Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας


ESPA EE logo

Το έργο επιδιώκει την ανάπτυξη τεχνικών συν-προσομοίωσης ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, μοντελοποιώντας τις στρατηγικές ελέγχου των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και των σύνθετων λειτουργιών των έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

   
 

Το έργο PV-ESTIA επιδιώκει την προώθηση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκές διατάξεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις θερμικές και ηλεκτρικές ανάγκες του κτιρίου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Interreg Balkan MED, και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών.

 Το έργο StoRES επιδιώκει το σχεδιασμό μιας βέλτιστης πολιτικής που θα προωθεί την αποδοτική ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ΣΑΕ) στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το έργο StoRES συγχρηματοδοτείται από το European Regional Development Fund, μέσω του προγράμματος Interreg MED.

 

   

Το έργο MEnS στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην οικοδομική βιομηχανία. Στα πλαίσια του έργου υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για επαγγελματίες ειδικούς στην ενέργεια. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό συμφωνίας No. 649773.

 

   

Το έργο INCREASE στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων χαμηλής και μέσης τάσης με απώτερο στόχο την αύξηση της διείσδυσης των μονάδων διανεμημένης παραγωγής και ιδιαίτερα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το έργο INCREASE χρηματοδοτήθηκε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   
 

Το έργο PV-net αφορά το σχεδιασμό μιας βελτιωμένης ενεργειακής πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στη Μεσόγειο, με σκοπό την καλύτερη -από άποψη κόστους και αποδόσης- αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών. Το έργο PV-net συν-χρηματοδοτήθηκε από το European Regional Development Fund, μέσω του προγράμματος Interreg MED.


Παλαιότερα έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση & άλλους διεθνείς οργανισμούς

Τίτλος 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

ERA-Net Eracobuild - Αντιστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα Countdown logo

ΓΓΕΤ - ΕΣΠΑ

DERri - Υποδομές για έρευνα σε πηγές Διανεμημένης Παραγωγής

FP7

SINGULAR - 'Eξυπνα και Βιώσιμα Νησιωτικά Ηλεκτρικά Δίκτυα κάτω από Μεγάλης Κλίμακας Διείσδυση ΑΠΕ

FP7-ENERGY

Ενεργειακά Bits - Νεολαία και ΜΜΕ για χαμηλά ενεργειακά αποτυπώματαebits_logo

Intelligent Energy Europe

E-SEAP - Ευρωπαϊκό βραβείο αειφόρου ενεργειακής ανάπτυξης

σωφρονιστικών ιδρυμάτων eseap_logo

Intelligent Energy Europe

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ - Μια πλατφόρμα λογισμικού πολλών μεταβλητών για την εκτίμηση της επίδρασης στρατηγικών αποφάσεων στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

FP7-ICT
Μετρολογία για έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα EMRP

GPWind - Καλές πρακτικές εναρμόνισης παράκτιων και χερσαίων αιολικών πάρκων με περιβαλλοντικούς στόχους GPWind_logo 

Intelligent Energy Europe

USE - Πανεπιστήμια και Φοιτητές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Use Efficiency logo

Intelligent Energy Europe

South East Europe Continuing Education Network (SEECEN)

TEMPUS

EU-DEEP: The birth of a European-Distributed-EnErgy-Partnership that will help the large-scale implementation of distributed energy resources in Europe

SUSTDEV

PowerManSwitch: An Innovative Energy Consumption Management System based on a Punctual Electrical Control Device

 

MORE CARE: More Advanced Control Advice for Secure Operation of Isolated Power Systems with Increased Renewable Energy Penetration and Storage

EESD

CARE: Advanced Control Advice for Power Systems with Large Scale Integration of Renewable Energy Sources

JOULE

Evaluation of Power Wheeling Effects in Electric Power Systems.

NATO

 

Έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικά προγράμματα

Τίτλος 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργεις - LaRInEM

ΓΓΕΤ

Υπηρεσίες πολυμέσων από το ηλεκτρικό δίκτυο - MultiGrid

ΓΓΕΤ

Διερεύνηση προβλημάτων διανεμημένης παραγωγής

ΓΓΕΤ

Διαχείριση Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πυθαγόρας-ΥΠΕΠΘ

Βέλτιστη Χρήση Υδάτινων Πόρων για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΓΓΕΤ-ΔΕΗ

ORE CARE: More Advanced Control Advice for Secure Operation of Isolated Power Systems with Increased Renewable Energy Penetration and Storage

ΥΠΕΡ (ΓΓΕΤ-ΔΕΗ)

Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Φορτίου με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων

ΣΥΝ (ΓΓΕΤ-ΔΕΗ)

 

Έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικά προγράμματα

Τίτλος 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Λογισμικό βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης ηλεκτρικού φορτίου πελατών προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΕΗ

Ανάπτυξη λογισμικού πακέτου βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης Λοιπών ΑΠΕ

ΑΔΜΗΕ

Διερεύνηση της μεταβατικής ευστάθειας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ΗΡΩΝ ΙΙ

TERNA S.A.

Μελέτες βραχυκυκλωμάτων και ανάλυση μεταβατικών φαινομένων

RODAX ATEE

Διερεύνηση της ηλεκτρικής και θερμικής συμπεριφοράς της καλωδιακής σύνδεσης αιολικού πάρκου με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ

ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Διερεύνηση της μεταβατικής ευστάθειας ΣΗΘ Αγ. Νικολάου

RODAX ATEE

Μελέτη καταπόνησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε εξαιτίας των ρευμάτων ζεύξης των μετασχηματιστών ισχύος

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε

Ηλεκτρολογικές μελέτες για το έργο ΑΗΣ Αγ. Νικολάου 430 MW

RODAX ATEE

Ηλεκτρολογικές μελέτες για το έργο ΑΗΣ Αλιβερίου 416,95MW

RODAX ATEE

Έλεγχος ηλεκτρολογικών μελετών για το σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας του Αλουμινίου της Ελλάδος Α.Ε. στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας

RODAX ATEE

Ηλεκτρολογικές μελέτες για το έργο – Συνδυασμένος κύκλος του ΑΗΣ Λαυρίου

RODAX ATEE

Ημερήσιος Προγραμματισμός του Συστήματος Παραγωγής της ΔΕΗ

ΔΕΗ

Προσομοίωση Ημερησίου Προγραμματισμού στη ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔΕΗ

Λογισμικό Βραχυπρόθεσμης Πρόβλεψης Ηλεκτρικού Φορτίου με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων

ΔΕΗ

Χρέωση Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς

ΔΕΗ

Τιμολόγηση Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα

ΔΕΗ